I. WALTER GROUPi veebilehtede üldised kasutustingimused

vähem ... rohkem ... I.1. Kehtivus ja ulatus

(1) Need kasutustingimused puudutavad LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ja temaga seotud kontsernettevõtete (edaspidi "WALTER GROUP") poolt kättesaadavaks tehtud veebilehti (edaspidi "veebileht").

(2) See lehekülg sisaldab veebilehe üldisi kasutustingimusi. Veebilehe avamise või kasutamisega (edaspidi "kasutamine") tunnistavad kasutajad ja külastajad (edaspidi "kasutajad") üldiste kasutustingimuste kehtivust. WALTER GROUP jätab endale õiguse kasutustingimusi igal ajahetkel oma äranägemise järgi muuta.

(3) Alternatiiv registreeritud kasutajatele:
Klikkides väljale "nõus" või "saada", tunnistab kasutaja veebilehe kasutustingimused kasutaja jaoks kohustavaks. WALTER GROUP jätab endale õiguse muuta käesolevat kasutusjuhist oma äranägemise järgi. Kasutaja peab oma nõusolekut muudetud kasutusjuhistega uuesti kinnitama, klikkides väljale "nõus" või "saada", et kasutada edaspidigi WALTER GROUPi teenuseid.

(4) WALTER GROUP pakub veebilehel valdkondlikku ja ettevõttega seotud teavet klientidele, transpordipartneritele ja töökoha taotlejatele. Teatud teenused (nt. LOADS TODAY, kliendiportaal CONNECT) on kättesaadavad ainult registreeritud kasutajatele.

(5) WALTER GROUPil on õigus peatada veebilehe toimimine täielikult või osaliselt ning muuta sisu ja teenuseid oma äranägemise järgi. WALTER GROUP ei garanteeri WALTER GROUPi veebilehe katkematut kättesaadavust. Kasutajal ei ole seaduslikku õigust nõuda WALTER GROUPi veebilehe kasutamist ja selle alalhoidmist.

vähem ... rohkem ... I.2. Kaitseõigused/intellektuaalne omand

(1) Kogu veebilehe sisu (illustratsioonid, tekstid, formuleeringud, kaubamärgid, pildid, videod, graafikud) on WALTER GROUPi või tema lepingupartnerite intellektuaalne omand. WALTER GROUPi veebilehe kasutamisest ei tulene kasutajale mingeid litsentsi- või muid kasutusõigusi veebilehel asuvate õiguste (nt.äritegevuslikud kaitseõigused, autoriõigused ja sellele lähedased kaitseõigused jne.) suhtes. Kaubamärke, disaini, pilte, tekste, tekstiosi ja muid WALTER GROUPi veebilehe materjale ei tohi ilma WALTER GROUPi eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta, kopeerida, paljundada, töödelda, täiendada või kasutada mingil muul viisil. Sealt on välja arvatud selgesõnaliselt kasutuseks välja pakutud materjalide paljundamine või kasutamine.

vähem ... rohkem ... I.3. Vastutus

(1) WALTER GROUP vastutab võimalike kahjude eest, mis võivad kasutajal tekkida WALTER GROUPi veebilehe kasutamisel, ainult tahtluse või raske hooletuse korral.

(2) WALTER GROUP ei võta mingit vastutust kasutaja otseste ega kaudsete, koheste või hiljem tekkivate kahjude või kaotuste suhtes, sõltumata sellest, kas need tulenevad lepingust, kahjutasuõigusest (sealhulgas hooletus) või tekivad muul põhjusel, kui nad kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest::

(i) Saamata jäänud tulu ja hilisemad kahjud
(ii) Juhuslikud kahjumid ja saamata jäänud tulu
(iii) Saamata jäänud ärivõimalused
(iv) Hea tahte ja andmete kaotus

(3) WALTER GROUP on teinud kõik mõistlikud pingutused kindlustamaks seda, et WALTER GROUPi veebilehel pakutav teave on selle koostamise ajal õige ja täielik. WALTER GROUP ei anna mingeid kinnitusi, tagatisi ega garantiisid veebilehel pakutava teabe suhtes, nagu näiteks allalaadimised, kolmandate osapoolte pakutud teenused, välised lingid või muud sisulised materjalid, mida WALTER GROUPi veebileht kasutab kas otseselt või kaudselt või millele on selle veebilehe kaudu ligipääs. Samuti jätab WALTER GROUP endale õiguse pakutavat teavet eelneva teatamiseta muuta või täiendada.

(4) WALTER GROUP ei vastuta kahjude eest, mis tekivad kasutajal kasutajakonto väär- või kuritarvitamise läbi, identifitseerimistunnuste või kasutaja poolt salvestatud andmete kuritarvitamise või kaotamise tõttu.

vähem ... rohkem ... I.4. Kättesaadavus

(1) WALTER GROUP püüab hoida veebilehte järjepidevalt käigus ja kättesaadavana vastavalt olemasolevatele tehnilistele, majanduslikele, ettevõttesisestele ja korralduslikele võimalustele.

(2) WALTER GROUP ei anna mingit garantiid ega tagatist, et WALTER GROUPi veebileht või tema materjalid oleks katkestusteta või üleüldse kättesaadavad, veatud või et vead parandataks, samuti selles suhtes, et WALTER GROUPi veebileht või abivahendid (nt. server) on vabad viirustest või muudest ohtlikest koostisosadest. WALTER GROUP välistab kategooriliselt igasuguse vastutuse ükskõik millist sorti kahjude suhtes, mis tulenevad WALTER GROUPi veebilehe või abivahendite koostamisest, kui see on seadusega kooskõlas.

(3) Ajaperioodide eest, mil veebileht ei ole tehniliste või muude probleemide tõttu kättesaadav, ei võta WALTER GROUP endale vastutust.

vähem ... rohkem ... I.5. Välised lingid

WALTER GROUPi veebileht sisaldab väliseid linke, mis viivad kolmandate osapoolte veebilehtedele. WALTER GROUPil ei ole mingit kontrolli lingitud veebilehtede kättesaadavuse, kvaliteedi ja sisu üle. Ka ei võta WALTER GROUP mingit vastutust väliste veebilehtede materjalide eest, mis on vastuolus kehtiva õigusega või tekitavad mingil muul viisil kasutajale kahju.

vähem ... rohkem ... I.6. Kaitstud leheküljed

Veebileht sisaldab osaliselt SwissSign'i SSL-sertifikaate. SwissSign'i SSL-seritifikaadid hõlmavad lisaks kasutaja andmete tõhusale kodeerimisele, samal ajal kui andmed edastatakse veebiserverile, Pakkuja (WALTER GROUP) identifitseerimist ja veebilehe autentsuse kinnitamist kaitsmaks õngevõtmise eest.

Kasutaja kinnitab, et ta on lugenud läbi SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) ja SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) üldtingimused, ta on need vastu võtnud ja täidab neid. WALTER GROUP ei võta mitte mingisugust vastutust Kasutaja suhtes seoses SSL-sertifikaatide kasutamisega.

vähem ... rohkem ... I.7. Paroolid ja kasutajakontod

(1) Teatud teenused (nt. LOADS TODAY, kliendiportaal CONNECT) on kättesaadavad ainult registreeritud kasutajatele. Kasutaja saab pärast registreerumist ja WALTER GROUPi poolset kontrolli parooli, mis võimaldab tal juurdepääsu kasutajakontole.

(2) Kasutaja vastutab parooli ja muude edastatud andmete konfidentsiaalsuse, samuti kõigi tegevuste eest, mis teostatakse seoses kasutajakontoga. Kõigist loata toimuvatest kasutajakonto kasutustest või muudest eksimustest turvalisuse vastu tuleb WALTER GROUPile viivitatamatult teatada. Kasutajakonto registreerimine või registreerimine abonemendi saamiseks on seotud kasutaja partnerinumbriga. Kasutajal ei ole õigust avaldada partnerinumbrit või parooli teistele isikutele või anda seda teiste käsutusse. Iga kasutajapoolne partnerinumbri ja/või parooli avaldamine võib tuua kaasa kasutajakonto kustutamise või abonemendi peatamise.

(3) Andmeid, materjale ja teavet, mis on kasutajale teada tema kasutajakonto alusel, ei tohi anda edasi vastavate volitusteta kolmandatele isikutele.

(4) WALTER GROUP jätab endale õiguse registreerumist või teenuste tellimiseks sisse logimist lubada või sellest keelduda põhjusi nimetamata. Lisaks on WALTER GROUPil õigus iga kasutajakonto sulgeda või üksikute tellitud teenuste saamine põhjendusi esitamata peatada.

vähem ... rohkem ... I.8. Ohtliku materjali üleslaadimine

WALTER GROUP keelab üles laadida arvutiprogramme, faile ja muud materjali, mis sisaldavad kahjustavaid ja/või katkestavaid tunnusmärke nagu viirused, manipuleeritud failid, "peidetud" failid (nagu näit. pildid, mis on integreeritud audiofailidesse), ussviirused, "trooja hobused" või kerimiseks kasutatavad veebirobotid ("bots"), mitme lehe kuvamine, ja muid tegevusi, mis võiksid segada veebilehe või kogu internetisuhtluse toimimist.

vähem ... rohkem ... I.9. Elektroonilised rünnakud

(1) Igasugused elektroonilised rünnakud WALTER GROUPi veebilehele või kõigile sellega seotud WALTER GROUPi või üksikute kasutajate andmetele on keelatud.

(2) Iga elektrooniline rünnak viib selle kasutaja kohese kõrvaldamiseni, kelle sfääri rünnak jääb, ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalõigusliku vastutuse.

 

 

II. Üldised andmekaitsejuhised

vähem ... rohkem ... II.1. Seaduslik alus

WALTER GROUP käsitleb kõiki WALTER GROUPi veebilehe kaudu edastatud või teatavakstehtud andmeid vastavalt Austria andmekaitseseaduse kehtivatele eeskirjadele.

vähem ... rohkem ... II.2. Kasutaja nõusolek andmete kasutamiseks

(1) Kasutaja kinnitab oma nõusolekut elektroonilisel teel teabe, uudiskirjade ja reklaamimaterjali saamiseks WALTER GROUPilt (näit. e-postiga). Seda nõusolekut saab igal hetkel tühistada kas otse uudiskirja tühistamislingi kaudu või e-posti teel:: austria@lkw-walter.com

(2) Kasutaja annab oma internetibrauseri seadetega WALTER GROUPile selgesõnalise nõusoleku "küpsiste/ Cookies" kasutamiseks, eelkõige nende salvestamiseks kasutaja kõvakettale. Lähemat teavet selle kohta leiate punkti II.6. alt ("Küpsised").

(3) Kasutaja võib igal hetkel tühistada oma nõusoleku isikut puudutavate andmete kogumiseks ja salvestamiseks WALTER GROUPi poolt (andmekaitseseaduse § 28). Selleks peab kasutaja saatma e-kirja aadressile austria@lkw-walter.com.

vähem ... rohkem ... II.3. Õigus tutvuda andmetega, õigus paranduseks või kustutamiseks

Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda salvestatud andmetega, neid parandada ja kustutada, lähtudes Austria andmekaitseseaduse tingimustest (iseäranis andmekaitseseaduse §-d 26-28). Kasutaja võib selles asjas võtta ühendust WALTER GROUPiga aadressil austria@lkw-walter.com.

vähem ... rohkem ... II.4. Välised teenuseosutajad

WALTER GROUPi veebilehte arendatakse ja hooldatatakse koostöös väliste teenuseosutajatega. Arendus- ja katsetuseesmärgil edastatakse teenuseosutajatele teatud juhtudel anonüümseid andmeid. Mõnel juhul saavad teenuseosutajad juurdepääsu ka avalikele andmetele. Sealjuures kohustatakse teenuseosutajaid vastavalt eelnevale lepingule kasutama saadud andmeid eranditult WALTER GROUPi korralduste järgi ja kustutama andmed pärast tööde lõppu.

vähem ... rohkem ... II.5. Andmeturve

WALTER GROUP püüab võrgumeedias pakkuda võimalikult turvalist andmevahetust. Samas kutsutakse kasutajat üles tegema ka ise mõistlikke jõupingutusi interneti turvaliseks kasutamiseks (uus brauseriversioon, internetiplatvormide juurdepääsuandmete saladuses hoidmine).

vähem ... rohkem ... II.6. "Küpsised"

(1) Et pakkuda internetis avaramaid funktsionaalseid võimalusi ja muuta kasutamist mugavamaks, kasutatakse niinimetatud "küpsiseid".


(1.1) Enamik WALTER GROUPi poolt kasutatud "küpsiseid" kustutatakse kasutaja kõvakettalt automaatselt pärast brauserisessiooni lõppemist (ajutised "küpsised"). Ajutisi "küpsiseid" on vaja näiteks selleks, et pakkuda kasutajale kindlaid vormifunktsioone mitmetel lehekülgedel. Lisaks kasutab WALTER GROUP ka "küpsiseid", mis jäävad kasutaja kõvakettale (püsivad "küpsised"). Püsivate "küpsiste" eluaeg on 1 kuu kuni 10 aastat ning need kaovad pärast etteantud aega iseenesest või kustutab kasutaja need manuaalselt. Püsivate "küpsiste" peamine eesmärk on kohandada internetipakkumised võimalikult hästi kasutaja soovidele ja muuta veebileht kasutajale võimalikult mugavaks.


(1.2) Kolmandate osapoolte "küpsised" (nn Third-Party-Cookies)
WALTER GROUP kasutab mõnda kolmandat osapoolt (reklaamipartner), kes aitab muuta internetipakkumised klientidele võimalikult huvitavaks. Seetõttu salvestatakse veebilehe kasutamisel ka kolmandate osapoolte "küpsised" (ajutised või püsivad) kasutaja kõvakettale. Kolmandate osapoolte "küpsiste" peamine eesmärk on anda kolmandatele osapooltele võimalus läheneda kasutajale suunatud reklaamiga. Toome selgelt välja, et WALTER GROUP ei võta mingisugust vastutust kolmandate osapoolte "küpsiste" kasutamise seaduslikkuse eest.


(1.3) "Küpsised" (WALTER GROUP JA kolmandad osapooled) ei sisalda isiklikke andmeid. Kogutud andmed on vaid pseudonüümiga kasutaja ID all. Sealjuures on tegu näiteks andmetega selle kohta, milliseid lehekülgi on kasutaja vaadanud, millist sisu otsinud jms. Neid pseudonüümseid andmeid ei seota mitte kunagi kasutaja isiklike andmetega.


(1.4) Kasutaja saab "küpsiste" kasutamist määrata vastavate brauseriseadistuste kaudu. Näiteks on võimalik lubada "küpsiseid" alati, üksikutel juhtudel või üldse kõigist keelduda. See võib piirata WALTER GROUPi poolt pakutava internetiteenuse funktsionaalsust.

vähem ... rohkem ... II.7. Veebilehe analüüs

(1) WALTER GROUPi veebileht kasutab Google Analytics'it, Google Inc. ("Google") veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab nn. "küpsiseid", tekstifaile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida, kuidas kasutaja veebilehte kasutab. "Küpsise" kaudu saadud teave selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, saadetakse reeglina ühte Google'i serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Juhul, kui sellel veebilehel on aktiveeritud IP-aadresside varjamine, lühendab Google kasutaja IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu teistes riikides enne selle salvestamist. Vaid erijuhtudel kantakse täielik IP-aadress üle Google'i serverisse USA-s ning lühendatakse seal. WALTER GROUPi ülesandel kasutab Google seda teavet kasutaja toimingute analüüsimiseks, et koostada raporteid tegevuste kohta veebilehel ning osutada WALTER GROUPile teisi veebilehe- ja internetikasutusega seotud teenuseid. Kasutaja brauserilt Google Analytics'i raames edastatud IP-aadressi ei seostata Google'i teiste andmetega.

(2) Kasutaja saab "küpsiste" salvestamist takistada vastava brauseritarkvara seadega. Kasutajale tehakse teatavaks, et sellisel juhul ei pruugi ta saada täies mahus kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone. Lisaks sellele saab kasutaja Google'it takistada "küpsise" abil toodetavate ja veebilehe kasutust puudutavate andmete (sh. Teie IP-aadress) kogumist ja töötlemist, kui ta laadib alla ja paigaldab järgmise lingi all saadaoleva brauseri lisandprogrammi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

vähem ... rohkem ... II.8. Sotsiaalmeedia lisandprogrammid

(1) WALTER GROUPi veebilehe mõningatesse osadesse on kaasatud kolmandate osapoolte (nt. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) lisandprogramme, samuti sisulisi materjale, mis on salvestatud kolmandate poolte platvormidel (nt. Youtube). Hoolimata hoolikast kontrollist ja aktiivsetest meetmetest andmekaitse tagamiseks, ei saa WALTER GROUP kuidagi mõjutada kolmandate isikute poolt WALTER GROUPi veebilehel kogutud kasutajaandmete omadusi ja kasutust. Vastutus nende andmete eest lasub ainuüksi nende lisandprogrammide pakkujal.

(1.1) See veebileht sisaldab AddThis-komponente. AddThis on järjehoidjate teenus, mis võimaldab veebilehe kasutajal jagada aktuaalselt väljavalitud lehekülge teiste sotsiaalvõrgustiku, nagu Facebook, Twitter, Google+ jms. kasutajatega. Kasutaja saab selle abil veebilehe sisu jagada, kommenteerida ja hinnata. Kui kasutaja kasutab AddThis-elemente, loob kasutaja internetibrauser otsese lingi AddThis serveritega ning vajadusel väljavalitud sotsiaalsete võrgustike või järjehoidjate teenusega. Kui kasutada AddThis'i, tuleb lubada "küpsiseid". Sealjuures edastatakse loodavad andmed (nt kasutusaeg või brauseri keel) USA firmale AddThis LLC, kus neid töödeldakse. Kui saadate veebilehe sisu sotsiaalsele võrgustikule, järjehoidjateenusele jms., saab luua ühenduse veebilehe külastuse ja vastava võrgustiku kasutajaprofiili vahel. Üksikasjalikuma teabe AddThis LLC-poolse andmetöötluse (k.a kasutuseesmärk) ja AddThis LLC tagatud andmekaitse kohta leitate aadressilt http://www.addthis.com/privacy. Lisateabe sotsiaalsete võrgustike, järjehoidjateenuste jms. andmetöötluse ja andmekaitse ning kasutaja seadistuste kohta leiate vastava pakkuja andmekaitse eeskirjast. Asjassepuutuvate andmete jagamine kolmandate isikutega WALTER GROUPi kaudu pole võimalik. Kui kasutaja kasutab AddThis-välju, on ta nõus AddThis LLC- poolse andmetöötlusega, mis toimub veebilehel http://www.addthis.com toodud ulatuses. Kasutaja võib igal ajal keelduda kasutajaandmete kasutamisest, rakendades funktsiooni "Opt Out Cookies". Selle kohta saate täpsemalt lugeda eelnimetatud AddThis LLC veebilehelt. Kui kasutaja ei soovi, et AddThis koguks veebilehe kaudu kasutaja andmeid, ei tohi kasutaja AddThis-elemente kasutada.

(1.2) Facebook Inc. asukohaga 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (lühidalt Facebook) pakub veebilehtede arendajatele lisandprogramme, mida kasutatakse WALTER GROUPi veebilehel. Lisandprogrammid tunneb ära Facebook'i logo või "Facebook-like/meeldib" ja "recommend/soovita"-nuppude järgi. Kui kasutaja siseneb mõnele WALTER GROUPi veebilehele, mis sisaldab seda lisandprogrammi, loob kasutaja brauser ühenduse lisandprogrammi pakkuja serveriga. Facebook edastab lisandprogrammi sisu otse kasutaja brauserile ning seda näidatakse vastaval veebilehel. Veebilehel kujutatud lisandprogrammi sisu ei saa WALTER GROUP kuidagi mõjutada. Teatud juhtudel saab Facebook jälgida kasutaja vastavate veebilehtede külastust ja viia seda kokku teatud Facebooki-kontoga, kui kasutaja on Facebookis registreeritud või kui ta on hiljuti külastanud mõnd Facebooki lehekülge või mõnd teist lehekülge, mis sisaldab Facebooki materjali. Kui kasutaja kasutab aktiivselt lisandprogramme, aktiveerides näiteks "Like/meeldib"-nupu või soovitades seda lehekülge, edastatakse vastav teave kasutaja brauserilt otse Facebookile, ilma et WALTER GROUP saaks seda kuidagi mõjutada. Täpsemat teavet kasutaja andmete liigi, eesmärgi, ulatuse ja kasutamise ning edasise töötlemise kohta Facebooki poolt leiate Facebooki andmekaitsejuhistest http://www.facebook.com/policy.php Sealt saab kasutaja rohkem teavet ka õiguste ja seadistusvõimaluste kohta privaatsfääri kaitseks. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus, samuti ka nende edasine töötlemine Facebooki poolt ei allu WALTER GROUPi kontrollile. Samuti ei ole WALTER GROUPil juurdepääsu nendele andmetele.

(1.3) Twitter Inc. asukohaga 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (lühidalt Twitter) pakub veebilehtede arendajatele lisandprogramme, mida kasutatakse WALTER GROUPi veebilehel. Lisandprogrammid tunneb ära "Twitter-Tweet" või "Follow"-nuppude järgi. Leheküljed nende lisandprogrammidega loovad otseühenduse Twitteriga ja edastavad - sõltuvalt Teie login-staatusest Twitteris - erinevaid andmeid. Seeläbi võib saada teha järeldusi selle kohta, kuidas WALTER GROUPi veebilehe kasutaja internetti kasutab. Neid järeldusi võib Twitter kasutada oma eesmärgil. Kujutatud lisandprogrammi materjalid asuvad Twitteri serverites ning WALTER GROUPi veebilehel neid ainult näidatakse. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus, samuti ka nende edasine töötlemine Twitteri poolt ei allu WALTER GROUPi kontrollile. Samuti ei ole WALTER GROUPil juurdepääsu nendele andmetele. Lähemat teavet Twitteri andmekaitse-eeskirjade kohta leiate siit http://twitter.com/privacy

(1.4) Google Inc. asukohaga 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (lühidalt Google) pakub lisandprogramme veebilehtede arendajatele, mida kasutatakse WALTER GROUPi veebilehel. Lisandprogrammid tunneb ära "Google-Plus-One"-nupu järgi. Leheküljed nende lisandprogrammidega loovad otseühenduse Google'iga ja edastavad - sõltuvalt Teie Google-login-staatusest - erinevaid andmeid. Seeläbi võib saada teha järeldusi selle kohta, kuidas WALTER GROUPi veebilehe kasutaja internetti kasutab või mõjutada otsingumoorite tulemusi. Kujutatud lisandprogrammi materjalid asuvad Google'i serveris ning WALTER GROUPi veebilehel neid ainult näidatakse. Andmete kogumise eesmärk ja ulatus, nagu ka nende edasine töötlemine Google'i poolt ei ole seotud WALTER GROUPiga. Samuti ei ole WALTER GROUPil juurdepääsu nendele andmetele. Lähemat teaveti Google'i andmekaitse-eeskirjade kohta leiab kasutaja siit http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

vähem ... rohkem ... II.9. Huvidepõhine reklaam / ümbersuunamine

See veebileht kasutab ümbersuunamistehnoloogiat. WALTER GROUP kasutab neid tehnoloogiaid, et muuta internetipakkumised kasutajale huvitavaks. See tehnoloogia võimaldab kasutajatele, kes on WALTER GROUPi veebilehest ja teenustest või toodetest juba huviatud, kolmandate osapoolte veebilehtedel reklaami kaudu läheneda.

WALTER GROUP on veendunud, et personaalne huvidepõhine reklaam on reeglina kasutajale huvitavam kui reklaam, millel puudub personaalsus. Reklaamivahendi sulandumine kolmandate isikute veebilehtedel toimub "Cookie tehnoloogia" ja kasutaja käitumise ajaloo analüüsimise abil. Taoline reklaamimisviis on täielikult anonüümne. Ei salvestata isiklikke andmeid ega seota ka kasutaja profiile isiklike andmetega.

 

III. Muud sätted

vähem ... rohkem ... III.1. Kohtualluvus

See leping allub Austria seadustele. Vaidluste lahendamiseks kuulutatakse pädevaks kohtuks Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt (Viini siselinna kaubandusasjade kohus). Kehtib ainuüksi Austria seadus ilma ÜRO-ostuõiguse ja Austria rahvusvahelise eraõiguse viitenormide rakendamiseta.

vähem ... rohkem ... III.2. Muudatused ja täiendused, sätete kehtivus

(1) Selle lepingu muudatused ja täiendused tuleb teha kirjalikult. Suulised kõrvalkokkulepped on kehtetud.

(2) Kui üks või mitu selle lepingu tingimust peaks olema ükskõik millisel põhjusel kehtetud, ei puuduta see ülejäänud lepingusisu kehtivust.
^ - Top

See veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust veebilehe kasutamisel. Seda veebilehte kasutades nõustute küpsiste salvestamisega. Lisateabe leiate siit: Kasutustingimused